Säljföretag: Jaktia AB

Användning: Medlemskap i Jaktia Club utfärdas endast till personer som är över 18 år. Medlemmen ansluts i egenskap av privatperson. Om butikspersonalen begär är du som medlem skyldig att visa upp giltig legitimation.

Avgifter: Medlemskapet i Jaktia Club är för närvarande utan kostnad för medlemmar.

Personuppgifter: Jaktia följer General Data Protection Regulation (GDPR) och är Personuppgiftsansvarig. Jaktia Club hämtar i första hand uppgifter direkt från dig som kund, men i syfte att upprätthålla god kund- och registervård kan Jaktia Club komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Ändamålet med behandlingen är att samla information om köp till grund för erbjudande och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Som medlem medger du att information om dig lagras hos oss och att vi får sända utskick till dig. Utskick sker via post eller elektroniskt medium (som t ex SMS och/eller e-post). Som medlem är du också införstådd med att de uppgifter du lämnar till oss används som underlag för analyser och statistik. Medlemmens personuppgifter kommer varken att säljas eller överföras till någon utanför Jaktia, förutom för behandling för Jaktias räkning, t ex tryckning eller distribution. Varje sådan överföring sker enligt avtal om sekretessåtagande. Vid hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Du har enligt GDPR möjlighet att erhålla, efter skriftlig begäran, information om vår behandling av dina uppgifter. Jaktia kan komma att kräva ytterligare information som bekräftar att vi lämnar ut information till rätt person vid det tillfället. Den skriftliga ansökan ska skickas till Jaktia AB, Jaktia Club, Fack 5054, 448 51 Tollered. Till samma adress eller till jaktia@jaktia.se kan du begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter samt avanmäla att du inte vill ha utskick från Jaktia. Samtycke till behandling av personuppgifter: Genom att acceptera klubbvillkoren samtycker medlemmen till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i föregående punkt.

Säljföretagets ansvar: Säljföretaget är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutställaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om säljföretaget har varit normalt aktsamt är denne inte heller i andra fall skyldig att ersätta skada.

Upplysningar: Din lokala Jaktia butik kan berätta mer om kundklubben. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på 031-26 40 01 eller jaktia@jaktia.se

Ändring av villkoren: Säljföretaget kan ändra avgifter och andra villkor om det motiveras av kostnadsläget eller myndighets åtgärder. Medlemmen meddelas eventuella förändringar senast en (1) månad innan de träder i kraft, via vår hemsida eller i butik.

Giltighetstid: Avtalet gäller tillsvidare eller tills den ena parten säger upp det. Uppsägningstiden är då en (1) månad. Säljföretaget har rätt att begränsa medlemskapets giltighetstid. Säljföretaget förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk säga upp medlemskap. Vill du säga upp ditt medlemskap kontaktar du din lokala Jaktia butik eller skriver till Jaktias kundtjänst.